Główne założenia

Posiadamy pozwolenie na prowadzenie kursów oraz wydawania stosownych zaświadczeń ukończenia kursu, wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
NADZOROWANY PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI
Decyzja Ministra Gospodarki PP-13/TT/VII/2740W/02z dnia 16.07.2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym /Dz.U.nr70,poz.650/
KURS DLA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr 2158/XII/2010
KURS DLA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH UNOSZĄCYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (sterowanych z poziomu roboczego)
Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr U/910/XII/2010
KURS BEZPIECZNEJ OBSŁUGI-WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAŻONYCH W TE URZĄDZENIA
Program zarejestrowany w ODK Mysłowice pod nr B/911/XII/2010

Dla osób zainteresowanych, istnieje możliwość potwierdzenia zdobytych kwalifikacji przed komisją UDT i otrzymanie uprawnień UDT.

Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów:
– naładowne,
– unoszące,
– podnośnikowe,
– ciągnikowe,
– specjalne oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Program kursu

„Operator wózka jezdniowego plus bezpieczna wymiana butli gazowych”
Typy stosowanych wózków jezdniowych – 4 godziny (teoria)
Budowa wózka – 8 godzin (teoria)
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami -8 godzin (teoria)
Czynności operatora w czasie pracy z wózkami – 8 godzin (teoria)
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 4 godziny (teoria)
Wiadomości z zakresu BHP – 8 godzin (teoria)
Wiadomości o dozorze technicznym – 4 godzin (teoria)
Praktyczna nauka jazdy – 15 godzin (nauka jazdy)
Wiadomości związane z wymianą butli gazowych – 2 godziny (teoria)
Wymiana butli gazowych – pokaz przez instruktora i samodzielna wymiana przez kursantów – 6 godzin (praktyka)

Ponadto w trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie.
Osoby kończące kurs otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia je do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych.
Liczba godzin:
wykłady – 44
nauka jazdy – 15
wymiana butli – 8
całość – 67 godziny

Koszt szkolenia 670zł / 67h

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy