Niezbędne dokumenty

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:
– dowód osobisty,
– kopie polisy OC,
– badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC,
– wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji,
– dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   506 403 366
   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy