Cennik szkoleń

NAZWA SZKOLENIALICZBA GODZINUCZESTNIK SZKOLENIACENNIK DLA 1 OSOBY BEZ UMOWYCENNIK PRZY PODPISANEJ UMOWIE
Szkolenie wstępne ogólneInstruktaż ogólny – 3 godz.Instruktaż stanowiskowy – 8 godzInstruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno – biurowych – 2 godz.
przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Dotyczy: nowozatrudnionych pracowników; studentów (odbywających praktykę); uczniów szkół zawodowych (praktykantów100 - 190 zł za pracownika – ustalana jest indywidualnie i zależy od:

- jednorazowej liczby pracowników

- lokalizacji miejsc świadczenia pracy

Szkolenie realizowana jest w formie instruktażu w siedzibie Klienta.
wypełnianie zadań służby bhp w ramach stałej lub czasowej umowy (szkolenia okresowe bhp oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w cenie umowy)

Cena – od 200 zł netto + 23% Vat miesięcznie – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.
Szkolenie okresowe16 godz.pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (ważność szkoleń – 5 lat)Od 150 zł do 200 zł
8 godz.pracownicy administracyjno-biurowi (ważność szkoleń – 6 lat)Od 200 zł
16 godz.pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń 5 lat)od 200 zł
8 godz.pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń – 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy)od 200 zł

Plan

1.Kompleksowa obsługa Firm z zakresu bhp i p.poż. – wypełnianie zadań służby bhp w ramach stałej lub czasowej umowy (szkolenia okresowe bhp oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w cenie umowy). Cena – od 200 zł netto + 23% Vat miesięcznie – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.
2.Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Cena – od 80 zł netto + 23% Vat za stanowisko lub grupę stanowisk – ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby stanowisk, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.
3.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji. Cena – od 250 zł netto + 23% Vat – ustalana jest indywidualnie.
4 Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oraz planów ewakuacji. Cena – od 1000 zł netto + 23% Vat – ustalana jest indywidualnie i zależy od: kategorii i wielkości budynku.
5.Opracowywanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługę bhp – wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.
Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy,
a dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.
Coraz częściej BHP staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001.
Przygotowując projekt szkoleniowy zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę firmy klienta i jego indywidualne potrzeby. Jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolne szkolenie BHP dla różnych grup zlokalizowanych w dowolnej części kraju
-krótkie terminy,
-niskie koszty,
-gwarancja najwyższej jakości.

Po ustaleniu Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości przedstawimy najdogodniejszą ofertę.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek. Dofinansowanie obejmuje:
-projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
-projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
-projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe).

Przykładowe działania


PROJEKTY INWESTYCYJNE
1.Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.).
2.Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.).
3.Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn).
4.Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn).
5.Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach.
6.Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi itp.
7.Zakup i instalacja kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.
8.Zakup i instalacja wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
9.Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
10.Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.).
11.Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, okapów, ssawek itp.).
12.Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
13.Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
14.Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.
15.Zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł.
16.Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
17.Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
18.Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

nasza oferta

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców nasza firma oferuje:
-sporządzania wniosków,
-realizację,
-pilotowanie wniosków od napisania do realizacji,
-korygowanie wniosków,
-wspieranie przedsiębiorców podczas sporządzania wniosków.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy