Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

NOWE ZASADY W 2016 r !!!!!!!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 
 
Jesteś pracodawcą? 
Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Możesz w ten sposób podnieść kwalifikacje zawodowe – swoje i swoich pracowników.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. 
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji   nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.
 
JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE :
  • KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE
  • EGZAMINY UMOZLIWIAJĄCE UZYSKANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE UMIEJETNOŚCI
  • BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE
  • UBEZPIECZENIA OD NNW W ZWIĄZKU Z PODJĘTYM KSZTAŁCENIEM
 
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS:
  • KAŻDY PRACODAWCA, KTÓRY ZATRUDNIA CO NAJMNIEJ JEDNEGO PRACOWNIKA
  • UMOWA O PRACĘ, NIE MA ZNACZENIA WYMIAR CZASU PRACY 
  • PRACODAWCA MOŻE SKORZYSTAĆ Z KFS NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK JEGO PRACOWNICY

 

 

I. Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

II. Kto może skorzystać ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

 

III. Zakres działań możliwych do sfinansowania przez powiatowy urząd pracy pracodawcy :

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Napisz wiadomość

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?