Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Szkolenie „Fundusze unijne 2014-2020”

 

Cel szkolenia: zdobycie praktycznych umiejętności z pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

Kurs kierujemy do osób, które zamierzają aplikować o środki finansowe z EFS 2014-2020.

Program szkolenia: Nowe zasady i procedury aplikowania o finansowanie projektów w ramach PO WER w latach 2014- 2020

Moduł I: EFS w latach 2014- 2020 – zmiana zasad, priorytetów i akcentów interwencji

 • Nowe zasady i osie priorytetowe w Programie Operacyjnym Edukacja Rozwój Wiedza

 • EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 • SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER

Moduł II: Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach EFS

 • Zasięg, ocena kwalifikowalności, trwałości projekt

 • Ocena kwalifikowalności wydatków, konkurencyjność wydatków projektu

 • Uproszczone metody rozliczania wydatków

 • Zasady zatrudniania personelu,

 • Koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty zarządzania, wkład własny

 • Cross-financing i środki trwałe w projektach;

 • Zasady dokonywania zakupów towarów i usług w ramach projektów – zasada konkurencyjności, baza konkurencyjności;

 • Reguła proporcjonalności

 • Zasady konstruowania budżetu w projektach EFS

 • Zlecanie zadań w projektach

Moduł III Sposób aplikowania o finansowanie działań, nowy konstrukcja wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

 1. Aplikacja SOWA – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

 1. Wniosek aplikacyjny:

 • zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym PO WER

 • wskaźniki realizacji celu – wskaźniki bazowe, docelowe, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,

 • wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,

 • cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego PO WER,

 • grupy docelowe,

 • ryzyko nieosiągnięcia założeń projektów

 • opis projektu,

 • sposób realizacji projektu – zadania,

 • trwałość i wpływ rezultatów projektu, kwoty ryczałtowe,

 • potencjał wnioskodawcy,

 • doświadczenie wnioskodawcy,

 • sposób zarządzania projektem.

 • zasady konstruowania budżetu projektu

 • harmonogram

Moduł IV Zasady horyzontalne w perspektywie 2014- 2020

 • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Moduł V: Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

 • Postępowanie z nieprawidłowościami – przed i po zatwierdzeniu wniosku

 • Obliczanie korekty finansowej

 • Odzyskiwanie środków i skutki dla beneficjentów

 • Rejestr podmiotów wykluczonych

Moduł VI: Rejestr Usług Rozwojowych

 • Istota RUR, obowiązek rejestracji

 • Karty podmiotu i usługi

Podsumowanie zajęć – dyskusja, wnioski, pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne, wydanie certyfikatów o uczestniczeniu w szkoleniu.

 

Zajęcia prowadzi Piotr Tomaszewski - trener, wykładowca akademicki (WSH w Płocku, KPSW w Bydgoszczy) i praktyk w zakresie zarządzania m.in. projektami unijnymi, autor i koordynator projektów realizowanych w ramach POKL, POIŚ, POIG, konsultant w opracowywaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych na rzecz samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych, uczestnik konsultacji dokumentów strategicznych dot. perspektywy programowania 2014- 2020.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?