Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Warsztaty aktywizacji zawodowej /
Trening interpersonalny z doradcą zawodowym
 
 

Współcześnie grupy poradnictwie skupiają się głównie na konkretnych tematach lub problemach o charakterze osobistym edukacyjnym, zawodowym i społecznym, a po pomoc do doradcy zawodowego zgłaszają się zwykle osoby z jakimś problemem życiowym lub z trudnościami, które nie przekraczają ich subiektywnego poczucia zdrowia psychicznego. Przedmiotem pracy są dostrzegane przez uczestników problemy, mające swoje źródło w sytuacji zewnętrznej ( np. trudności w znalezieniu pracy, likwidowanie skutków stresu). Celem pracy grupy nie jest wówczas poważną zmiana osobowości, ale poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, z wykorzystaniem doświadczeń uczestników spotkań oraz zbudowanie w grupie sieci wsparcia społecznego.

Cele poradnictwa grupowego koncentrują się wokół pracy profilaktycznej,

psychoedukacji i pomocy psychologicznej. W grupach wykorzystuje się procesy interpersonalne i stosuje różne strategie rozwiązywania problemów oparte na świadomych myślach, emocjach i zachowaniach klientów.

Głównym zadaniem grup w poradnictwie zawodowym jest ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywania barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne ułatwiające skuteczne radzenie sobie zarówno z bieżącymi trudnościami jak i problemami w przyszłości. W oparciu o doświadczenie grupowe mogą również dokonać adekwatnej oceny swoich umiejętności i zdolności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i działania. Uczestnicy spotkań maja okazje do wykorzystania informacji zwrotnych otrzymywanych od grupy, ale ostatecznie sami decydują o rodzaju i jakości zmian, jakich chcą dokonać. Maga porównać to jak postrzegają sami siebie z tym, jak widza ich inni i podjąć decyzje o sposobie spożytkowania tej informacji.

Rola pracy grupowej w poradnictwie mieści się w ramach treningu interpersonalnego,  koncentruje się głównie wokół następujących celów:

  • pomaganie uczestnikom rozwijaniu bardziej konstruktywnych postaw i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych;
  • zdobycie przez uczestników doświadczenia w korzystaniu z pomocy i wsparcia innych;
  • poszerzanie wiedzy uczestników, niezbędnej do rozwiązania określonego problemu;
  • pomaganie uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności, wiedzy i zachowań do codziennego życia.

 

Uczestnicy grup w poradnictwie zawodowym maja poczucie ważnego życiowo problemu i poszukują jego rozwiązania. Rozumieją konieczność zmiany, doskonalenia, rozwoju, likwidowania wątpliwości towarzyszących ważnym zdarzeniom w życiu i przeciwstawienia się poczuciu bezradności w trudnej sytuacji.

 

Poniżej zamieszczone są bloki tematyczne, które będą elementem treningu interpersonalnego z doradcą zawodowym w wymiarze min. 30 max. 76 godzin.

 

 

L.p

Zagadnienie

Cel  główny

Ilość godzin

Uwagi

I

Prezentacja zajęć – wprowadzenie

1. Przedstawienie zagadnień omawianych w ramach warsztatów

2. Integracja grupy

3. Zapoznanie się

4. Przedstawienie zasad pracy warsztatowej

1 godzina

 

II

Prezentacja – poznajmy się

1.Poznanie potrzeb i oczekiwań Uczestników

2. Uświadomienie Uczestnikom ich podmiotowej roli w procesie poszukiwania pracy

3. Zainicjowanie u Uczestników oceny własnej osoby i sytuacji , okresślenie ich postaw wobec zachodzących zmian

4. Budowanie wzajemnego zaufania

 

 

2 godziny

 

III

„BEZROBOCIE” a nasze życie

1. Stwarzanie sytuacji w której bezrobotni będą mogli „wyrzucić” frustrację i gniew z powodu utraty pracy, poznają reakcje innych uczestników grupy na podobna sytuację, zakończą , w kontrolowanych warunkach , proces „żałoby” związany z utrata pracy.

2. Zdobywanie przez Trenera zaufania grupy

3. Pokazanie nowego sposobu myślenia o sytuacji, w jakiej znajduje się Uczestnik grupy

4. Analiza dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy

5. Co się stało i jakie są nasze reakcje

 

 

 

 

 

3 godziny

 

IV

Pozytywne myślenie i spójność wewnętrzna

1. Pokazanie nowego sposobu myślenia o sytuacji, w jakiej znajduje się Uczestnik grupy

2. Pełniesze uswiadomienie sobie związku pomiedzy obrazem własnej osoby a naszym funkcjonowaniem

3. Budowanie wzajemnego zaufania

 

 

2 godziny

 

V

Siła pozytywnego myślenia – nie pozwól się zaszufladkować

1. Poznanie nowego sposobu myślenia o sobie

2. szacunek do samego siebie

3. Wskazywanie możliwości wykraczania poza utarte tory myślenia

4. Motywacja i jej rola w procesie rozwoju zawodowego oraz samorealizacji poznawczej

 

 

2 godziny

 

VI

Rynek pracy – szanse i zagrożenia

1. Poznanie sposobu myślenia Uczestników na temat rynku pracy

2. Odmitologizowanie rynku pracy, określenie nowych miejsc pracy

3. Analiza różnych form pracy

4. Oczekiwania pracodawców wobec pracownika: kwalifikacje i cechy osobowe

2 godziny

 

VII

Rola pracy w życiu człowieka

1. Dlaczego ludzie pracują

2. Twój system wartości

3. Wartości płynące z podjęcia pracy

4. Potrzeby a praca

 

4 godziny

 

VIII

Czynniki wpływające na uzyskanie zatrudnienia

1. Zwiększenie stopnia świadomości uczestników na temat czynników wewnętrznych i zewnętrznych determinujących  znalezienie zatrudnienia;

2 godziny

 

 

IX

Kim jesteś co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy

1. Zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie wśród Uczestników grupy

2. Identyfikacja umiejętności i mocnych stron

3. Wzmocnienie przekonań, że znalezienie pracy jest możliwe

3 godziny

 

X

Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

1. Określenie własnych atutów zawodowych – mocnych stron, umiejętności,predyspozycji osobowościowych

2. Rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych – sprecyzowanie oczekiwań względem pracy

3 godziny 

 

XI

Bilans umiejetności, możliwości i preferencji

1. Określenie własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych

3 godziny

 

XII

 Umiejetność autoprezentacji – Rozproszenie obaw pracodawcy 

1.  Identyfikacja umiejętności komunikacji i autoprezentacji

2. Podtrzymywanie i wzmocnienie poczucia siły i zaufania Uczestników do własnych możliwości

3. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji

4. Rozpraszanie obaw pracodawcy

5. Prezentacja własnej przydatnosci w firmie

 

 

4 godziny

 

XIII

Autoprezentacja z elementami mowy ciała

1. Podtrzymywanie i wzmocnienie poczucia siły i zaufania Uczestników do własnych możliwości

2. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji

 

2 godziny

 

XIV

CV i list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzone posadzie

1. Zasady pisania życiorysu zawodowego

2. Wykorzystywanie pomocy grupy w pisaniu życiorysu

3.  Poznanie innych form korespondencji z pracodawcą oraz kwestionariusza osobowego

4. Napisanie listu motywacyjnego  i życiorysy

5 godziny

 

XV

„Magiel” w gabinecie

1. Porównanie rozmów z pracodawcą, gdy kandydat stara się o pracę, która jest jego pasją, a pracą która nie interesuje go zbytnio, nawet gdy jest zgodna z kwalifikacjami

2. Omówienie nowoczesnych metod kwalifikacji i selekcji pracowników wykorzystywanych w firmach.

3. Przedstawienie elementów autoprezentacji mających wpływ na skuteczność przekazu informacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

3 godziny

 

XVI

Stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej

1. Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracodawcą

 

3 godziny

 

 

XVII

Kontakt z pracodawcą – rozmowa telefoniczna

1. Poznanie zasad i ćwiczenie rozmowy telefonicznej

2. Nauka i praktykowanie procesu komunikacji

3. Wykorzystanie wsparcia grupy w przeprowadzeniu  rozmowy telefonicznej

 

 

1 godzina

 

XVIII

Asertywność i komunikacja w miejscy pracy

1. Wykorzystanie komunikacji asertywnej w miejscu pracy

2.Podtrzymywanie i wzmocnienie poczucia siły i zaufania Uczestników do własnych możliwości

3. Komunikacja werbalna

4. Komunikacja niewerbalna

5. Zasady skutecznego komunikowania się

3 godziny

 

XIX

Stres związany z pracą zawodową

1. Co to jest stres?

2. Czynniki stresu w miejscu pracy

3. Konsekwencje stresu związanego z pracą zawodową

4. Czynniki wspierające walkę ze stresem

5. Kontrola nad stresem

 

 

2 godziny

 

XX

Proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

1. Etapy i zadania w procesie podejmowania decyzji

2. Sztuka podejmowania właściwych decyzji i ryzyka

3. Rozwiązywanie problemów

 

 

2 godziny

 

XXI

Strategia działania

1. Zapoczątkowanie procesu planowania przyszłości zawodowej

3 godziny

 

XXII

Jak trzymać się planu i jak uodpornić się na porażki

1. Omówienie przeszkód na drodze realizacji planów poszukiwania pracy

2. Określenie indywidualnych strategii w pokonaniu przeszkód

3. Zmiana doświadczeń „negatywnych” na „ pozytywne” .

4. Umocnienie poczucia pewności siebie Uczestników

 

 

2 godziny

 

XXIII

Metody poszukiwania pracy

1. Uczenie sie i praktykowanie różnych technik poszukiwania pracy : korzystanie z zamieszczonych w ogłoszeniach prasowych, szkolenie własnych ofert oraz budowanie i wykorzystywanie własnej siatki kontaktów

2. Rozwijanie postawy asertywnej w procesie budowania siatki kontaktów

 

5 godziny

 

XXIV

Internet narzędziem poszukiwania pracy

1. Wykorzystanie sieci w poszukiwaniu pracy

2. W jaki sposób szukać ofert pracy przez internet i jak na nie odpowiadać

 

1/6 godzin

*  6 jeżeli jest dostęp do internetu

XXV

Kształtowanie przedsiębiorczości

1. Co znaczy być “dobrym organizatorem”

2. Analiza konstruktywnych ról, które można pełnić w zespole

3. Czy mógłbym zostać przedsiębiorcą

 

2 godziny

 

XXVI

Pieniądze na start

1. Przedstawienie możliwych form i procedur pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności

2. Dokonanie krytycznej oceny swojej postawy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej pracy.

3. Analiza wad i zalet samozatrudnienia.

4. Ustosunkowanie się do opcji samozatrudnienia.

 

 

2 godziny

 

XXVII

Gdy znajdziesz pracę

1. Omówienie problemów, które pracownik może napotkać w nowym środowisku pracy.

2. Omówienie pożądanych zachowań w nowym miejscu pracy

2 godziny

 

XXVIII

Zakończenie zajęć

1. Omówienie planów działań

2. Podsumowanie zajęć

3. Pożegnanie

2 godziny

 

 

 

 

Opracowała mgr Aleksandra Piontkowska

Doradca zawodowy
 
 
 

Koszt szkolenia: 1870zł/75h
Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK.
Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju
KONTAKT
Formularz zgłoszeniowy
faksem na nr: (52) 381 93 14
tel:509 633 635, 506 403 366
e-mailem: denar@denar.edu.pl

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?