KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Jesteś pracodawcą?

Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Możesz w ten sposób podnieść kwalifikacje zawodowe – swoje i swoich pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Jakie działania mogą być finansowane?

– kursy i studia podyplomowe,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
– badania lekarskie i psychologiczne,
– ubezpieczenia od NNW w związku z podjętym kształceniem.

Kto może ubiegać się o środki?

– każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika,
– umowa o pracę, nie ma znaczenia wymiar czasu pracy,
– pracodawca może skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

I. Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

II. Kto może skorzystać ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

III. Zakres działań możliwych do sfinansowania przez powiatowy urząd pracy pracodawcy

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy