Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności z pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020. Kurs kierujemy do osób, które zamierzają aplikować o środki finansowe z EFS 2014-2020. Kurs kierujemy do osób, które zamierzają aplikować o środki finansowe z EFS 2014-2020.

Program szkolenia

Nowe zasady i procedury aplikowania o finansowanie projektów w ramach PO WER w latach 2014 – 2020.

Moduł I: EFS w latach 2014- 2020 – zmiana zasad, priorytetów i akcentów interwencji

– nowe zasady i osie priorytetowe w Programie Operacyjnym Edukacja Rozwój Wiedza,
– EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
– SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER.

Moduł II: Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach EFS

– zasięg, ocena kwalifikowalności, trwałości projekt,
– ocena kwalifikowalności wydatków, konkurencyjność wydatków projektu,
– uproszczone metody rozliczania wydatków,
– zasady zatrudniania personelu,
– koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty zarządzania, wkład własny,
– Cross-financing i środki trwałe w projektach,
– zasady dokonywania zakupów towarów i usług w ramach projektów – zasada konkurencyjności, baza konkurencyjności,
– reguła proporcjonalności,
– zasady konstruowania budżetu w projektach EFS,
– zlecanie zadań w projektach.

Moduł III Sposób aplikowania o finansowanie działań, nowy konstrukcja wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

– aplikacja SOWA – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych,
– wniosek aplikacyjny,
– zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym PO WER,
– wskaźniki realizacji celu – wskaźniki bazowe, docelowe, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
– wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
– cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego PO WER,
– grupy docelowe,
– ryzyko nieosiągnięcia założeń projektów,
– opis projektu,
– sposób realizacji projektu – zadania,
– trwałość i wpływ rezultatów projektu, kwoty ryczałtowe,
– potencjał wnioskodawcy,
– doświadczenie wnioskodawcy,
– sposób zarządzania projektem,
– zasady konstruowania budżetu projektu,
– harmonogram.

Moduł IV Zasady horyzontalne w perspektywie 2014 – 2020

– zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Moduł V: Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

– postępowanie z nieprawidłowościami – przed i po zatwierdzeniu wniosku,
– obliczanie korekty finansowej,
– odzyskiwanie środków i skutki dla beneficjentów,
– rejestr podmiotów wykluczonych.

Moduł VI: Rejestr Usług Rozwojowych

– istota RUR, obowiązek rejestracji,
– karty podmiotu i usługi.

Podsumowanie zajęć – dyskusja, wnioski, pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne, wydanie certyfikatów o uczestniczeniu w szkoleniu.

Zajęcia prowadzi Piotr Tomaszewski – trener, wykładowca akademicki (WSH w Płocku, KPSW w Bydgoszczy) i praktyk w zakresie zarządzania m.in. projektami unijnymi, autor i koordynator projektów realizowanych w ramach POKL, POIŚ, POIG, konsultant w opracowywaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych na rzecz samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych, uczestnik konsultacji dokumentów strategicznych dot. perspektywy programowania 2014- 2020.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy