Opis szkolenia

Warsztaty aktywizacji zawodowej / Trening interpersonalny z doradcą zawodowym.

Współcześnie grupy poradnictwie skupiają się głównie na konkretnych tematach lub problemach o charakterze osobistym edukacyjnym, zawodowym i społecznym, a po pomoc do doradcy zawodowego zgłaszają się zwykle osoby z jakimś problemem życiowym lub z trudnościami, które nie przekraczają ich subiektywnego poczucia zdrowia psychicznego. Przedmiotem pracy są dostrzegane przez uczestników problemy, mające swoje źródło w sytuacji zewnętrznej ( np. trudności w znalezieniu pracy, likwidowanie skutków stresu). Celem pracy grupy nie jest wówczas poważną zmiana osobowości, ale poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, z wykorzystaniem doświadczeń uczestników spotkań oraz zbudowanie w grupie sieci wsparcia społecznego.

Cele poradnictwa grupowego koncentrują się wokół pracy profilaktycznej,

psychoedukacji i pomocy psychologicznej. W grupach wykorzystuje się procesy interpersonalne i stosuje różne strategie rozwiązywania problemów oparte na świadomych myślach, emocjach i zachowaniach klientów.

Głównym zadaniem grup w poradnictwie zawodowym jest ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywania barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne ułatwiające skuteczne radzenie sobie zarówno z bieżącymi trudnościami jak i problemami w przyszłości. W oparciu o doświadczenie grupowe mogą również dokonać adekwatnej oceny swoich umiejętności i zdolności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i działania. Uczestnicy spotkań maja okazje do wykorzystania informacji zwrotnych otrzymywanych od grupy, ale ostatecznie sami decydują o rodzaju i jakości zmian, jakich chcą dokonać. Maga porównać to jak postrzegają sami siebie z tym, jak widza ich inni i podjąć decyzje o sposobie spożytkowania tej informacji.

Rola pracy grupowej w poradnictwie mieści się w ramach treningu interpersonalnego, koncentruje się głównie wokół następujących celów:
– pomaganie uczestnikom rozwijaniu bardziej konstruktywnych postaw i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych,
– zdobycie przez uczestników doświadczenia w korzystaniu z pomocy i wsparcia innych,
– poszerzanie wiedzy uczestników, niezbędnej do rozwiązania określonego problemu,
– pomaganie uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności, wiedzy i zachowań do codziennego życia.

Uczestnicy grup w poradnictwie zawodowym maja poczucie ważnego życiowo problemu i poszukują jego rozwiązania. Rozumieją konieczność zmiany, doskonalenia, rozwoju, likwidowania wątpliwości towarzyszących ważnym zdarzeniom w życiu i przeciwstawienia się poczuciu bezradności w trudnej sytuacji.

Bloki tematyczne

1. Prezentacja zajęć – wprowadzenie.
2. Prezentacja – poznajmy się.
3. „BEZROBOCIE” a nasze życie.
4. Pozytywne myślenie i spójność wewnętrzna.
5. Siła pozytywnego myślenia – nie pozwól się zaszufladkować.
6. Rynek pracy – szanse i zagrożenia.
7. Rola pracy w życiu człowieka.
8. Czynniki wpływające na uzyskanie zatrudnienia.
9. Kim jesteś co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy.
10. Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych.
11. Bilans umiejetności, możliwości i preferencji.
12. Umiejetność autoprezentacji – Rozproszenie obaw pracodawcy.
13. Autoprezentacja z elementami mowy ciała.
14. CV i list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzone posadzie.
15. „Magiel” w gabinecie.
16. Stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
17. Kontakt z pracodawcą – rozmowa telefoniczna.
18. Asertywność i komunikacja w miejscy pracy.
19. Stres związany z pracą zawodową.
20. Proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
21. Strategia działania.
22. Jak trzymać się planu i jak uodpornić się na porażki.
23. Metody poszukiwania pracy.
24. Internet narzędziem poszukiwania pracy.
25. Kształtowanie przedsiębiorczości.
26. Pieniądze na start.
27. Gdy znajdziesz pracę.
28. Zakończenie zajęć.

Koszt szkolenia: 1 870zł / 75h

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy