Cel szkolenia

Praca psychoedukacyjna ma na celu dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu, podnoszenia samooceny i rozpoznania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów w relacjach, stosunku do siebie oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Na ostatnich sesjach przedmiotem pracy psychologicznej są też problemy osobiste związane z trudnościami wynikającymi z sytuacji życiowej.

Spodziewane efekty

– zwiększenie asertywności,
– zmniejszenie społecznego lęku,
– rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
– rozwinięcie behawioralnych i poznawczych zdolności przejawianych w sytuacjach rozwiązywania problemów,
– wzbogacenie swojego repertuaru zachowań i reakcji emocjonalnych.
– nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji oraz kształcenie zdolności komunikowania się i empatii w grupie
– rozwijanie umiejętności słuchania i wyrażania swoich myśli i uczuć.
– kształtowanie nawyku operowania informacją zwrotną, komunikatem „ja”
– nabycie umiejętności zachowań w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją i krytyką,
– nabycie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.

Treści nauczania

1. Integracja grupy, zaistnienie poszczególnych osób w grupie, autoprezentacja
2. Teoria komunikacji, warsztat z zakresu komunikacji
3. Doświadczanie relacji z innymi osobami oraz poszerzanie możliwości bezpośredniego kontaktowania się z innymi
4. Teoria asertywności, warsztaty rozwijające postawę asertywną
5. Ujawnianie struktury grupy – ról grupowych, koalicji i podgrup.
6. Ustrukturalizowane ćwiczenia wyrażania potrzeb, uczuć, myśli i akceptacji
7. Ćwiczenia rozwijające umiejętności słuchania i odpowiadania
8. Uczenie się technik definiowania problemu i planowania rozwiązań
9. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień
10. Poszerzanie samoświadomości w następującej tematyce:
Ø pozycja własna wobec innych, systemy obronne ,zaufanie i bezpieczeństwo w kontakcie interpersonalnym,
Ø stosunek do autorytetu, problematyka agresji, reakcja na stres, modyfikacja obrazu siebie,

Bloki tematyczne

INTEGRACJA
KOMUNIKACJA
ASERTYWNOŚĆ
ROLE GRUPOWE
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
STRES, FRUSTRACJA, DEPRESJA.
AFIRMACJA
KOOPERACJA
ROZWÓJ OSOBISTY.
RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ.
UCZUCIA.
KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA

Metody realizacji zajęć

– praca w grupie,
– praca w podgrupach,
– metody plastyczne,
– pantomima,
– psychodrama,
– burza mózgów.

Koszt szkolenia

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

   (52) 381 93 14

   509 633 635
   506 403 366

   denar@denar.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy