Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu tematyki F GAZ.

Ze stanem przegrzania mamy do czynienia gdy mówimy o?

Różnicy temperatury pomiędzy rzeczywistą temperaturą pary, a temperaturą jej nasycenia.

 

Odszraniane parownika za pomocą gorącego gazu polega na? 

gorący gaz ze sprężarki kierowany jest do przewodów rurowych parownika. 

 

Co nie jest jednostką ciśnienia? Bar, Pa, N/m2 czy kg/cm3? 

kg/cm3

 

Jaki element reguluje wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego?

Termostatyczny lub elektroniczny zawór rozprężny.

 

Wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego regulowana jest przez?

Termostatyczny lub elektroniczny zawór rozprężny.

 

Jak butle zawierające odzyskane odpadowe f gazy powinny być oznakowane?

Kołnierz i pas w kolorze żółtym.

 

Jakimi cechami charakteryzują się alternatywne czynniki chłodnicze?

zerowy wskaźnik ODP, jak najniższy wskaźnik GWP, dysponować wysoką sprawnością energetyczną.

 

Gdzie i do kiedy należy składać Roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach? 

28 lutego za rok poprzedni za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie ICHP.

 

Zalecenia dotyczące sposobu regulacji wydajności parownika poprzez obroty wentylatora należy ująć w? 

raporcie o stanie parownika

 

Gdzie znajduje się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane?

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014.

 

Co nie jest jednostką energii? kaloria / dżul / Pa czy kWh?

Pa.

 

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?

przed zaworem rozprężnym za skraplaczem.

 

Współczynnik EER ( z ang. energy efficiency rating ) rozumiemy jako?

Współczynnik wydajności chłodniczej.

 

Jaka jest najkorzystniejsza regulacja wydajności sprężarki?

przez zmianę prędkości obrotowej.

 

Gdy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią należy?

przekazać mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.

 

Kiedy należy skontrolować kartę urządzenia, książkę eksploatacji i instrukcję obsługi?

Przed rozpoczęciem próby szczelności.

 

Kiedy każdorazowo należy sprawdzić dokumentację urządzeń?

Przed dokonaniem kontroli szczelności.

 

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej oznacza się jako?

ODP skrót z ang. Ozone Depletion Potential.

 

Czułość przyrządu do wykonywania kontroli szczelności urządzeń metodą pomiaru bezpośredniego wykrywających gaz, dostosowanych do użytego w systemie czynnika chłodniczego, musi wynosić co najmniej:

5 g/rok

 

Jak często powinna być wykonywana kontrola szczelności urządzeń zawierających powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – w urządzeniach, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?

co 3 miesiące.

 

Olej w sprężarce pełni następujące funkcję:

smaruje łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki,

chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.

 

W karcie urządzenia powinny być zawarte następujące informacje:

dane operatora,dane urządzenia,rodzaj i ilość czynnika chłodniczego,

informacje dotyczące przeglądów i napraw.

 

Które miejsca odpowiadają za najczęstsze przecieki czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej?

połączenia skręcane instalacji.

 

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oznaczany jest poprzez skrót:  GWP ( z ang. Global Warning Potential )

W pompie ciepła obiegi termodynamiczne następujące po sobie, przesuwają się? przeciwnie do wskazówek zegara.

 

Jaka jest podstawowa jednostka masy w układzie SI jest?

 kg.

 

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?

niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienie robocze i większą wydajność objętościową, pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.

 

Jak oznacza się całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego uwzględniający bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia efektu cieplarnianego oraz pośredni wpływ na jego tworzenie przez zużycie energii elektrycznej podczas eksploatacji urządzenia ziębniczego?

oznacza się poprzez skrót TEWI ( ang. Total Equiwalent Warning Impast ).

 

Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane – określa wymagania związane z kontrola szczelności urządzeń wynika z zapisów?

Rozporządzenie (UE) nr 1516/2007.

 

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury krytycznego punktu czynnika to skraplanie?

nie wystąpi.

 

Pod pojęciem pompy ciepła rozumiemy?

Urządzenie, które wykorzystuje ciepło pobrane w niskiej temperaturze z tzw. „dolnego źródła ciepła” dzięki dostarczonej energii napędowej.

 

Czym jest regulator ciśnienia ssania? 

ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.

 

Współczynnik COP ( ang. Coefficient Of Performance ) rozumiemy jako?

Współczynnik efektywności energetycznej, który stanowi ilość ciepła pozyskanego do ilości pracy doprowadzonej do układu.

 

Kiedy jest wymagany stały system wykrywania wycieków w instalacji chłodniczej? 

w urządzeniach i instalacja zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

 

Co jest zamiennikiem czynnika R12 w starych instalacjach jest?

R134a.

 

Czy odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwianiem urządzenia, oraz w stosownych przypadkach, trakcie konserwacji, lub serwisowania ruchomych urządzeń chłodniczych jest bezwzględnie wymagany?

Tak.

 

Jaka jest częstotliwość kontroli szczelności instalacji ruchomych urządzeń chłodniczych o ilości czynnika chłodniczego powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 nie wyposażonego w system wykrywania wycieków? 

co 12 miesięcy

 

Jak w obiegu chłodniczym następujące po sobie przemiany termodynamiczne?

wówczas gdy w układzie występuje czynnik chłodniczy w ilości powyżej 500ton ekwiwalentu CO2.

 

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?

Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych i ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.

 

F-gazami nazywamy?

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC ,PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. 

Jaka jest podstawowa jednostka masy w układzie SI jest?

 kg.

 

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?

niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienie robocze i większą wydajność objętościową, pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.

 

Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane – określa wymagania związane z kontrola szczelności urządzeń wynika z zapisów?

Rozporządzenie (UE) nr 1516/2007.

 

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury krytycznego punktu czynnika to skraplanie?

nie wystąpi. 

 

Pod pojęciem pompy ciepła rozumiemy?

Urządzenie, które wykorzystuje ciepło pobrane w niskiej temperaturze z tzw. „dolnego źródła ciepła” dzięki dostarczonej energii napędowej. 

 

Czym jest regulator ciśnienia ssania? 

ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.

 

Współczynnik COP ( ang. Coefficient Of Performance ) rozumiemy jako?

Współczynnik efektywności energetycznej, który stanowi ilość ciepła pozyskanego do ilości pracy doprowadzonej do układu.

 

Kiedy jest wymagany stały system wykrywania wycieków w instalacji chłodniczej? 

w urządzeniach i instalacja zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

 

Co jest zamiennikiem czynnika R12 w starych instalacjach jest?

R134a.

 

Czy odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwianiem urządzenia, oraz w stosownych przypadkach, trakcie konserwacji, lub serwisowania ruchomych urządzeń chłodniczych jest bezwzględnie wymagany?

Tak.

 

Jaka jest częstotliwość kontroli szczelności instalacji ruchomych urządzeń chłodniczych o ilości czynnika chłodniczego powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 nie wyposażonego w system wykrywania wycieków? 

co 12 miesięcy.

 

Jak w obiegu chłodniczym następujące po sobie przemiany termodynamiczne?

wówczas gdy w układzie występuje czynnik chłodniczy w ilości powyżej 500ton ekwiwalentu CO2.

 

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?

Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFO o zbliżonych parametrach

termodynamicznych i ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.

 

F-gazami nazywamy?

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC ,PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. 

 

Sformułowanie na etykiecie „Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto” należy umieścić zawsze na:

Produktach i urządzeniach zawierających F-gazy

 

Gdzie należy ująć odkształcenie rurociągów w wyniku działania próby ciśnieniowej? 

przeciwnie do wskazówek zegara.

 

W jakim przypadku po naprawie urządzenia odzyskany czynnik nie staje się  odpadem ?

jeżeli jest wpuszczony do instalacji tego samego użytkownika urządzenia - do tej samej instalacji.

 

Operator urządzenia lub instalacji jest odpowiedzialny między innymi za? 

Sporządzanie Karty Urządzenia lub Karty Instalacji.

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Napisz do nas

denar@denar.edu.pl

Zadzwoń do nas

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Godziny otwarcia

Pon-Pt 08:00 - 16:00

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe
OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Wyślij zapytanie

Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635

denar@denar.edu.pl 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

biuro@denar.edu.pl

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

denar@denar.edu.pl

 

DENAR

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr 

86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 5541444610

 

Sale wykładowe

Łochowo

Bydgoszcz

Grudziądz

Inowrocław

Pakość

 

 

 

 

 

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Na skróty

 

Domowa

 

O firmie

 

Oferta

 

Blog

 

Kontakt

 

Polityka prywatności

© 2022