Kontakt telefoniczny

 

Godziny otwarcia

 

Dyrektor: pn.: - pt.: 8:00 - 15:00

+48 509 633 635

denar@denar.edu.pl 

 

Sekretariat: pn. - pt.: 8:00 - 16:00

biuro@denar.edu.pl

 

Dział szkoleń - pt.: 8:00 - 16:00

+48 506 403 366 

denar@denar.edu.pl

 

DENAR

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr 

86-065 Łochowo ul. Klonowa 8

NIP: 5541444610

 

Sale wykładowe

Łochowo

Bydgoszcz

Grudziądz

Inowrocław

Pakość

 

 

 

 

 

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Na skróty

 

Domowa

 

O firmie

 

Oferta

 

Blog

 

Kontakt

 

Polityka prywatności

© 2022 

TRENING INTERPERSONALNY

CZYM JEST TRENING INTERPERSONALNY?

Jest przedsięwzięciem, w którym nacisk kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, wyrażanie uczuć, itp. Ogólnym celem pracy, poza integracją uczestników grupy jest zbieranie cennych informacji zwrotnych na temat własnego zachowania, lepszego rozumienia zachowań innych osób i funkcjonowania w grupie. Każdy z Uczestników dzięki informacjom i autorefleksji ma okazję zwiększyć świadomość sposobu w jaki odnosi się do innych ludzi i w jaki jest przez nich odbierany. Może też eksperymentować z nowymi zachowaniami. W czasie zajęć główny nacisk kładzie się na ekspresję emocji, doświadczenie autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, rozszerzenia kontaktu z samym sobą i innymi.

TEMATY SZKOLENIA

– komunikacja,– asertywność,– rozwiązywanie konfliktów,– kooperacja,– konstruktywne zachowania,– zakończenie.

CELE

– budowanie poczucia własnej wartości,– akceptowanie swych rzeczywistych ograniczeń,– zmiana zachowań przeszkadzających w budowaniu bliskich intymnych więzi z ludźmi,– nauczenie się jak nabrać zaufania do siebie i innych,– stawanie się bardziej wolnym, mniej związanym pochodzącymi z zewnątrz powinnościami i przymusami,– zwiększanie samoświadomości i dzięki temu rozszerzenie możliwości wyboru i działania,– rozróżnianie pomiędzy odczuwaniem swych uczuć, a poddawaniem się im,– oduczenie się nazbyt pochopnego podejmowania decyzji, których się potem żałuje,– dostrzeżenie, że inni ludzie też zmagają się z życiowymi problemami,– dookreślenie hierarchii wartości, decydowanie czy i jak modyfikować swoje dotychczasowe wartości,– nauczenie się dokonywania wyborów w świecie pełnym niepewności,– odkrycie sposobów rozwiązywania osobistych problemów,– nauczenie się większej dbałości i troski o innych,– stawanie się bardziej otwartym i szczerym wobec wybieranych przez siebie osób,– otwarte i bezpośrednie zachowanie wobec innych osób w grupowych sytuacjach „tu i teraz”,– dawanie innym ludziom wsparcia i zachęty,– nauczenie się uważnego, nieagresywnego konfrontowania innych,– nauczenie się proszenia o to, czego się w danej chwili potrzebuje,– stawanie się bardziej wrażliwym na potrzeby i uczucia innych osób,– nauczenie się udzielania pozytywnych informacji zwrotnych.

SPODZIEWANE EFEKTY

– zwiększenie asertywności,– zmniejszenie społecznego lęku,– rozwój umiejętności społecznych przejawianych w różnych sytuacjach,– rozwinięcie behawioralnych i poznawczych zdolności przejawianych w sytuacjach rozwiązywania problemów interpersonalnych,– ukształtowanie zdolności do podejmowania działań wyrażających troskę o własną osobę.

WYKORZYSTANIE NASTĘPUJĄCYCH METOD I TECHNIK

Biorąc pod uwagę fakt, że najlepsze efekty osiąga się przez aktywizację grupy, stosujemy:– dyskusję,– dyskusję panelową,– rozmowy na forum,– pracę w parach,– pracę w podgrupach,– burzę mózgów,– rundkę,– niedokończone zdania,– informacje zwrotne,– psychodramę,– gry i zabawy,– rysunek.

Metody i techniki aktywizujące uzupełniane są poprzez:– wykład,– mikrowykład,– projekcje filmów,– pogadanki,– muzykę.

BLOKI TEMATYCZNE

Zajęcia integracyjne

1. Poznajmy się.

2. Wybór rzecznika, ustalanie norm i zasad.

3. Wybór starosty.

4. Tworzenie zespołu.

5. Nasze oczekiwania.

6. Budowanie zaufania.

7. Moja rola w grupie.

I. Komunikacja

1. „Komunikacja źródłem tworzenia jedności między osobami”.

1. „Związki interpersonalne – jednostka, a otaczające ją środowisko społeczne”.

2. „Związki interpersonalne – przyjaźń”.

3. „Związki interpersonalne – miłość”.

4. „Związki interpersonalne – rodzina”.

5. „Związki interpersonalne – praca”.

I. Asertywność

1. „Indywidualna charakterystyka problemów”.

2. „Podstawowe umiejętności asertywne”.

3. „Inicjatywa w kontaktach towarzyskich”.

4. „Wyrażanie uczuć pozytywnych”.

5. „Wyrażanie uczuć negatywnych”.

6. „Wyrażanie i przyjmowanie krytyki”.

7. „Umiejętność chronienia siebie”.

II. Stres, frustracja, depresja

1. „Od stresu do choroby”.

2. „Lęk”.

3. „Jak radzić sobie ze stresem”.

4. „Relaksacja neuromięśniowa”.

5. „Redukcja nadmiernego stresu za pomocą dowolnej regulacji oddychania”.

6. „Ćwiczenia fizyczne jako zdrowy sposób wyrażania reakcji stresowej

(elementy ćwiczeń jogi, ćwiczeń izometrycznych).

7. „Jak sprawdzić, czy mam skłonność do depresji?”

8. „W jaki sposób myśli wpływają na uczucia?”

III. Rozwiązywanie konfliktów

1. „Jak powstają konflikty”.

2. „Rozwijanie empatii”.

3. „Emocjonalna strona konfliktu”.

4. „Konflikt, a zaufanie”.

5. „Konflikty w rodzinie, konflikt pokoleń”.

6. „Konflikty rodzinne – jak reagujemy? Jak je rozwiązywać?”

IV. Kooperacja

1. „Współpraca – tworzenie grupy wspólnie pracujących”.

2. „Zdrowa rywalizacja”.

3. „Krytycyzm”.

4. „Kryzys – przeszkody w kooperacji”.

5. „Równowaga”.

V. Afirmacja

1. „Jak lubić siebie”.

2. „Pozytywne myślenie”.

3. „Ekspozycja siebie”.

VI. Kreatywność w myśleniu i działaniu

1. „Moje myślenie twórcze”.

2. „Współdziałanie w grupie twórczej”.

3. „Moja ekspresja twórcza”.

4. „Moja przedsiębiorczość i zaradność”.

VII. Rozwój osobisty

1. „Deficyty mojej osoby”.

2. „Potrzeby”.

3. „Zaspokojenie potrzeb”.

4. „Odpowiedzialność”.

5. „Zdolność rozumienia ludzi i tolerancja”.

6. „Tożsamość”.

7. „Samodzielność”.

VIII. Podejmowanie decyzji

1. „Moje stanowisko”.

2. „Kto ma na nas wpływ”.

3. „System wartości, a formułowanie celów”.

4. „Mechanizmy podejmowania decyzji”.

5. „Podejmowanie decyzji na gruncie porozumienia”.

IX. Radzenie sobie ze złością

1. „Uświadomienie sobie złości”.

2. „Wyrażanie złości”.

3. „Unikanie złości”.

4. „Czy mam problem z przeżywaniem chronicznej złości”.

5. „Złość skierowana przeciwko samemu sobie”.

X. Uczucia

1. „Kontakt z uczuciami”.

2. „W zgodzie lub niezgodzie z uczuciami”.

3. „Wyrażanie uczuć”.

4. „Opisywanie uczuć”.

5. ‘Kiedy powstają niejasności w wyrażaniu uczuć”.

6. „Sprawdzanie odbioru cudzych uczuć”.

XI. Konstruktywne zachowania

1. „Rozpoczynanie rozmowy”.

2. „Wypowiadanie i przyjmowanie komplementów”.

3. „Komunikacja niewerbalna”.

4. „Mówienie o sprawach osobistych, wyrażanie uczuć, umiejętność uważnego słuchania”.

XII. Zakończenie

1. „Podsumowanie zajęć”.

2. „Pożegnanie grupy”.

 

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. 

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   509 633 635

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Napisz do nas

denar@denar.edu.pl

Zadzwoń do nas

(+48) 506 403 366

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Godziny otwarcia

Pon-Pt 08:00 - 16:00

OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe
OSiRK Denar Łochowo, szkolenia zawodowe, kursy, egzaminy zawodowe

Wyślij zapytanie