Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

OPIS SZKOLENIA

Warsztaty aktywizacji zawodowej / Trening interpersonalny z doradcą zawodowym.

Współcześnie grupy poradnictwie skupiają się głównie na konkretnych tematach lub problemach o charakterze osobistym edukacyjnym, zawodowym i społecznym, a po pomoc do doradcy zawodowego zgłaszają się zwykle osoby z jakimś problemem życiowym lub z trudnościami, które nie przekraczają ich subiektywnego poczucia zdrowia psychicznego. Przedmiotem pracy są dostrzegane przez uczestników problemy, mające swoje źródło w sytuacji zewnętrznej ( np. trudności w znalezieniu pracy, likwidowanie skutków stresu). Celem pracy grupy nie jest wówczas poważną zmiana osobowości, ale poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, z wykorzystaniem doświadczeń uczestników spotkań oraz zbudowanie w grupie sieci wsparcia społecznego.

Cele poradnictwa grupowego koncentrują się wokół pracy profilaktycznej,

psychoedukacji i pomocy psychologicznej. W grupach wykorzystuje się procesy interpersonalne i stosuje różne strategie rozwiązywania problemów oparte na świadomych myślach, emocjach i zachowaniach klientów.

Głównym zadaniem grup w poradnictwie zawodowym jest ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywania barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne ułatwiające skuteczne radzenie sobie zarówno z bieżącymi trudnościami jak i problemami w przyszłości. W oparciu o doświadczenie grupowe mogą również dokonać adekwatnej oceny swoich umiejętności i zdolności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i działania. Uczestnicy spotkań maja okazje do wykorzystania informacji zwrotnych otrzymywanych od grupy, ale ostatecznie sami decydują o rodzaju i jakości zmian, jakich chcą dokonać. Maga porównać to jak postrzegają sami siebie z tym, jak widza ich inni i podjąć decyzje o sposobie spożytkowania tej informacji.

Rola pracy grupowej w poradnictwie mieści się w ramach treningu interpersonalnego, koncentruje się głównie wokół następujących celów:– pomaganie uczestnikom rozwijaniu bardziej konstruktywnych postaw i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych,– zdobycie przez uczestników doświadczenia w korzystaniu z pomocy i wsparcia innych,– poszerzanie wiedzy uczestników, niezbędnej do rozwiązania określonego problemu,– pomaganie uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności, wiedzy i zachowań do codziennego życia.

Uczestnicy grup w poradnictwie zawodowym maja poczucie ważnego życiowo problemu i poszukują jego rozwiązania. Rozumieją konieczność zmiany, doskonalenia, rozwoju, likwidowania wątpliwości towarzyszących ważnym zdarzeniom w życiu i przeciwstawienia się poczuciu bezradności w trudnej sytuacji.

BLOKI TEMATYCZNE

1. Prezentacja zajęć – wprowadzenie.

2. Prezentacja – poznajmy się.

3. „BEZROBOCIE” a nasze życie.

4. Pozytywne myślenie i spójność wewnętrzna.

5. Siła pozytywnego myślenia – nie pozwól się zaszufladkować.

6. Rynek pracy – szanse i zagrożenia.

7. Rola pracy w życiu człowieka.

8. Czynniki wpływające na uzyskanie zatrudnienia.

9. Kim jesteś co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy.

10. Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych.

11. Bilans umiejetności, możliwości i preferencji.

12. Umiejetność autoprezentacji – Rozproszenie obaw pracodawcy.

13. Autoprezentacja z elementami mowy ciała.

14. CV i list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzone posadzie.

15. „Magiel” w gabinecie.

16. Stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

17. Kontakt z pracodawcą – rozmowa telefoniczna.

18. Asertywność i komunikacja w miejscy pracy.

19. Stres związany z pracą zawodową.

20. Proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

21. Strategia działania.

22. Jak trzymać się planu i jak uodpornić się na porażki.

23. Metody poszukiwania pracy.

24. Internet narzędziem poszukiwania pracy.

25. Kształtowanie przedsiębiorczości.

26. Pieniądze na start.

27. Gdy znajdziesz pracę.

28. Zakończenie zajęć.

 

 

Dla grup zorganizowanych i stałych klientów oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14