Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR 

WARSZTATY PSYCHO

EDUKACYJNE

CEL SZKOLENIA

Praca psychoedukacyjna ma na celu dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu, podnoszenia samooceny i rozpoznania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów w relacjach, stosunku do siebie oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Na ostatnich sesjach przedmiotem pracy psychologicznej są też problemy osobiste związane z trudnościami wynikającymi z sytuacji życiowej.

SPODZIEWANE EFEKTY

– zwiększenie asertywności,– zmniejszenie społecznego lęku,– rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu– rozwinięcie behawioralnych i poznawczych zdolności przejawianych w sytuacjach rozwiązywania problemów,– wzbogacenie swojego repertuaru zachowań i reakcji emocjonalnych.– nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji oraz kształcenie zdolności komunikowania się i empatii w grupie– rozwijanie umiejętności słuchania i wyrażania swoich myśli i uczuć.– kształtowanie nawyku operowania informacją zwrotną, komunikatem „ja”– nabycie umiejętności zachowań w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją i krytyką,– nabycie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.

TREŚCI NAUCZANIA

1. Integracja grupy, zaistnienie poszczególnych osób w grupie, autoprezentacja2. Teoria komunikacji, warsztat z zakresu komunikacji3. Doświadczanie relacji z innymi osobami oraz poszerzanie możliwości bezpośredniego kontaktowania się z innymi4. Teoria asertywności, warsztaty rozwijające postawę asertywną5. Ujawnianie struktury grupy – ról grupowych, koalicji i podgrup.6. Ustrukturalizowane ćwiczenia wyrażania potrzeb, uczuć, myśli i akceptacji7. Ćwiczenia rozwijające umiejętności słuchania i odpowiadania8. Uczenie się technik definiowania problemu i planowania rozwiązań9. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień10. Poszerzanie samoświadomości w następującej tematyce:Ø pozycja własna wobec innych, systemy obronne ,zaufanie i bezpieczeństwo w kontakcie interpersonalnym,Ø stosunek do autorytetu, problematyka agresji, reakcja na stres, modyfikacja obrazu siebie,

BLOKI TEMATYCZNE

INTEGRACJAKOMUNIKACJAASERTYWNOŚĆROLE GRUPOWEPROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃPODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIESTRES, FRUSTRACJA, DEPRESJA.AFIRMACJAKOOPERACJAROZWÓJ OSOBISTY.RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ.UCZUCIA.KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA

METODY REALIZACJI ZAJĘĆ

– praca w grupie,– praca w podgrupach,– metody plastyczne,– pantomima,– psychodrama,– burza mózgów.

 

Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty. Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK. Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

   (52) 381 93 14